Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1830).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)
 • 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 z póź.zm.).
 1. Zdalne nauczanie – informacje ogólne
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele i słuchacze zwolnieni są z obowiązku stawiania się w placówce. Wyjątki od tej zasady mogą być stosowane do pojedynczych osób i przydzielonych zadań . Będą one uzgadnianie z dyrektorem szkoły lub sekretariatem szkoły drogą telefoniczną lub e-mailową. Pracownicy obsługi zapewnią funkcjonowanie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00. Kontakt słuchaczy w okresie zawieszenia zajęć będzie się odbywał poprzez e- Dzicnnik, Office 365, adres e-mailowy szkoły: sekretariat @mszzamosc.pl lub adresy e -mailowy poszczególnych nauczycieli, telefonicznie 84 639-29 10.
 3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, słuchaczy za pośrednictwem e-Dziennika, strony internetowej szkoły powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
 4. Zadania związane z pracą zdalną powinny być wykonywane w czasie rzeczywistego trwania zajęć. W tych dniach, prosi się o sprawdzanie e-Dziennika i e- maili tak, aby każda wiadomość mogła dotrzeć do słuchaczy we właściwym czasie. W sytuacji przekazania pilnej informacji zostanie do tego wykorzystana wiadomość SMS. Zaleca się korzystanie z narzędzi Office 365 dla edukacji.
 5. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu słuchacza z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 6. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy słuchacze danego wydziału mają dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu.
 7. We współpracy z nauczycielami Dyrektor ustala:
 • sposób komunikowania się ze słuchaczami,
 • możliwości słuchacza do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
 • metody monitorowania postępów słuchaczy oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania słuchaczy o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • tryb konsultacji słuchacza z nauczycielem.
 1. Zadania nauczyciela, wychowawcy
 2. Organizuje pracę ze słuchaczami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 3. Monitoruje wypełnianie obowiązku nauki słuchaczy powierzonej im klasy w obecnych warunkach pracy szkoły. Wychowawcy są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).
 4. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych słuchaczy, uwzględniając zasady higieny i ergonomii pracy.
 5. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia słuchacza w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 6. Nauczyciel biblioteki szkolnej wspomaga nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców w edukacji na odległość poprzez sporządzanie listy ciekawych wydarzeń kulturalno- oświatowych prezentowanych w ogólnodostępnych mediach.
 • Zadania słuchacza
 1. Słuchacz zgodnie z planem lekcji samodzielnie nawiązuje kontakt z nauczycielem za pomocą wykorzystywanego w szkole narzędzia informatycznego.
 2. Wykonuje zadania i polecenia przekazywane przez nauczycieli, najlepiej w czasie rzeczywistym trwania zajęć.
 3. Słuchacz na bieżąco zgłasza nauczycielowi trudności, niejasności, niezrozumienia realizowanego materiału nauczania.
 4. Słuchacz dba o zachowanie higienicznych warunków swojej pracy (przerwy w pracy z komputerem, właściwe stanowisko pracy, oświetlenie miejsca pracy, wietrzenie itp.).
 5. W czasie pracy zdalnej związanej z nauczaniem zaleca się korzystanie tylko ze stron internetowych polecanych przez nauczycieli.
 6. Słuchacz w komunikacji przestrzega zasad kultury, etykiety językowej i poszanowania języka ojczystego.
 7. Prowadzenie zajęć
 8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 • stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.lodz.pl/), Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.lodz.pl/),
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne),
 • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły).
 1. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • e-Dziennik;
 • Office 365 dla edukacji – Microsoft Teamsy;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły (obligatoryjnie w przypadku, gdy materiały wysyłane przez wychowawcę/nauczyciela przedmiotu nie docierają poprzez komunikatory do wszystkich słuchaczy);
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których słuchacz korzysta w szkole.
 1. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.
 4. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
 5. Ocenianie słuchaczy i monitorowanie postępów w nauce
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzenia hybrydowego lub zdalnego sposobu nauczania:
 • monitorowanie postępów słuchacza odbywa się na bieżąco za pomocą obowiązującej skali ocen, w formie przekazywania informacji o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach terminowo, z zachowaniem poufności;
 • słuchacz ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość;
 • słuchacz jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, kontaktu z nauczycielami, a także do wykonywania jego poleceń i zadań.
 1. Oceniane są wszystkie prace słuchaczy przesłane on-line: testy, prace oraz aktywność ucznia, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania.
 2. Egzaminy semestralne, klasyfikacyjne, poprawkowe
 3. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu semestralnego, klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności Dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami.
 4. Egzamin semestralny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzenia hybrydowego lub zdalnego sposobu nauczania:
 • egzamin semestralny (pisemny, ustny, w formie zadania praktycznego) przeprowadza nauczyciel, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • przebieg egzaminu:
 1. słuchacz otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do nauczyciela;
 2. czas trwania egzaminu semestralnego pisemnego nie może przekroczyć 60 minut;
 3. z egzaminów sporządza się protokół.
 • Semestralna ocena klasyfikacyjna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzenia hybrydowego lub zdalnego sposobu nauczania:
 • o podwyższeniu przewidywanej semestralnej oceny klasyfikacyjne może ubiegać się słuchacz, który systematycznie uczęszczał na zajęcia, także te prowadzone z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość, i przystąpił do sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym terminie, oddał z wynikiem pozytywnym prace wykonywane podczas zajęć praktycznych/pracowni lub zaliczył z wynikiem pozytywnym ćwiczenia przewidziane w ramach zajęć praktycznych/pracowni, również z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • nauczyciel przygotowuje dla słuchacza, który stara się o podwyższenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się słuchacz i przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności słuchacza z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Jeżeli słuchacz nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, przewidywana ocena pozostaje bez zmian;
 • słuchacz może zgłosić zastrzeżenia, jeśli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa;
 • zastrzeżenie wnosi się w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych;
 • zastrzeżenie wnosi się na piśmie, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • w przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • nauczyciel przygotowuje do sprawdzianu zestaw pytań, zadań, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, a przewodniczący komisji przedmiotowej zatwierdza zestaw pytań egzaminacyjnych;
 • czas trwania sprawdzianu nie powinien przekroczyć 60 minut.
 1. Egzamin klasyfikacyjny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzenia hybrydowego lub zdalnego sposobu nauczania:
 • egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • przebieg egzaminu:
 1. słuchacz otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która wspólnie decyduje o wyniku;
 2. czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego nie może przekroczyć 60 minut;
 3. z pracy komisji przewodniczący sporządza protokół.
 4. Egzamin poprawkowy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadzenia hybrydowego lub zdalnego sposobu nauczania:
 • egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość;
 • przebieg egzaminu:
 1. słuchacz otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji, która wspólnie decyduje o wyniku;
 2. czas trwania egzaminu poprawkowego nie może przekroczyć 60 minut;
 3. z pracy komisji przewodniczący sporządza protokół
 • Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego
 1. Kształcenie praktyczne realizowane jest w zakresie przedmiotów teoretycznych w stopniu i obszarze dostosowanym do możliwości realizacji określonych efektów kształcenia zgodnie z programem nauczania.
 2. Kształcenie praktyczne realizowane w zakresie pracowni przedmiotowych możliwe są do realizacji w trybie stacjonarnym w zależności od wytycznych MEN.
 3. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie czasowego zawieszenia zajęć będą realizowane do końca roku szkolnego 2020/2021.
 4. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w przypadku niemożności realizacji treści kształcenia.
 • Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego
 1. Nauczyciel jest zobowiązany raz w tygodniu(poniedziałek) przesłać do Dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień.
 2. Korespondencja ze słuchaczami i oceniane prace przez nauczyciela stanowią część dokumentacji procesu nauczania i podlega archiwizacji przez nauczyciela.

Comments are closed.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA i OCENIANIA w Szkole Policealnej -Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content