Enter your keyword

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej                        w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.mszzamosc.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;
 • mapa placówki nie jest dostępna.
 • brak automatycznego syntetyzatora mowy.
 • brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.

Powody włączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.
 2. Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:
 • Narzędzia dostępności
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreśl linki
 • Czytelniejsza czcionka
 1. Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

 

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Chmiel, adres poczty elektronicznej sekretariat@mszzamosc.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6392910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności  cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej                            w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość

 • Wejście główne ze schodami nie posiada podjazdu dla osób na wózkach.
 • Dojście do szatni nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy oraz platform ukośnych.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 • Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez stronę internetową.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Skip to content