Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu (ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość, tel./fax  846392910, email: sekretariat@mszzamosc.pl zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mszzamosc.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;
 • mapa placówki nie jest dostępna;
 • brak automatycznego syntetyzatora mowy;
 • brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu: button.

Powody włączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 1. Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
 2. Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
 3. Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,
 4. pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
 5. Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
 6. Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
 7. Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
 8. Home – przejście na górę strony,
 9. End – przejście na dół strony.
 10. Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

 

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej www.mszzamosc.pl  jest Tomasz Jaworski, adres poczty elektronicznej tomasz.jaworski@mszzamosc.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności  cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

 1. Dostępność architektoniczna

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu zlokalizowana jest przy ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość:

 • Wejście główne ze schodami nie posiada podjazdu dla osób na wózkach.
 • Dojście do szatni nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy oraz platform ukośnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 • Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez stronę internetową.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Przy budynku (wjazd od strony wschodniej) placu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Wyższe kondygnacje są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą schodołazu.
 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej Zamościu, prosimy o:

 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 6392910,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 84 6392910,
 • przesłanie e-maila na adres: sekretariat@mszzamosc.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Dodatkowe informacje

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu nie posiada aplikacji mobilnej.

Comments are closed.

Deklaracja dostępności
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content