Enter your keyword

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik radiolog wykonuje, na polecenie lekarza, badania diagnostyczne, obrazowe, radiodiagnostyczne, a także zabiegi radioterapii. Przeprowadza badania i zabiegi rentgenodiagnostyki z zastosowaniem rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Przygotowuje pacjenta do zabiegu. Obsługuje sprzęt i materiały do przeprowadzenia zabiegu. Opracowuje dokumentacje techniczną. Kontroluje dawki i pomiary dozymetryczne.

Kompetencje i kwalifikacje

Technik elektroradiolog powinien mieć wiedzę w zakresie anatomii człowieka, rozpoznawać zmiany chorobowe, przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania procedur medycznych. Od osoby wykonującej ten zawód jest wymagana umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Istotne są także: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki, znajomość prawnych i etycznych wymagań zawodu, standardów prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. Ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacja z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem. Od technika elektroradiologa wymaga się umiejętności obsługi, konserwacji sprzętu diagnostycznego do prześwietleń, badań naczyniowych, zabiegowych, tomografii, badań radiofotograficznych. Na tym stanowisku konieczna jest znajomość zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym, a także umiejętność obróbki i oceny technicznej zdjęć, na potrzeby lekarza. Technik elektroradiolog powinien znać wymagania systemu zarządzania jakością i stosować się do nich, sporządzać dokumentację medyczną przeprowadzanych badań i zabiegów. Technik elektroradiolog powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji niezbędne przy współpracy z pacjentem i zespołem interdyscyplinarnym. Istotne w wykonywaniu zadań w tym zawodzie są: kierowanie się dobrem pacjenta, odpowiedzialność i sprawność manualna.

Środowisko i charakter pracy

Technik elektroradiolog pracuje na zlecenie lekarza, samodzielnie lub w zespole. Praca jest wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym, przy świetle sztucznym, w pozycji stojącej. Czas zadań jest ściśle normowany, a praca może być też wykonywana w dni ustawowo wolne. Technik elektroradiolog jest narażony na promieniowanie jonizujące, może mieć styczność z zanieczyszczeniami chemicznymi, pyłami, czynnikami biologicznymi i zmianami temperatur. W związku z tym na stanowisku technika elektroradiologa jest wymagana odzież ochronna. Technik elektroradiolog wykonuje zadania przy użyciu sprzętu specjalistycznego, z czym wiąże się konieczność aktualizowania wiedzy technicznej.