Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu rozpoczęła swą działalność, w ramach istniejącego już Zespołu Szkół Budowlanych, z dniem 01.09.1980. W pierwszym roku funkcjonowania szkoła kształciła w specjalności: Ochrona Zdrowia i Pielęgnowanie Chorych w dwuletnim okresie kształcenia. Na pierwszy rok nauczania przyjęto 46 słuchaczek.

W skład grona pedagogicznego wchodziły następujące osoby:

  • mgr Wacław CZUK – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i jednocześnie Medycznego Studium Zawodowego,
  • mgr Teresa MAZUREK – Kierownik szkolenia praktycznego,
  • mgr Grażyna ŁOGIN – zatrudniona w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego (Wizytator Szkół Medycznych), była współzałożycielką MSZ,
  • mgr Ewa SZEWCZYK,
  • mgr Elżbieta KOŃCZEWSKA.

Początki działalności szkoły były trudne, dysponowano tylko jedną salą wykładową. Działalność rozpoczęto od gromadzenia sprzętu niezbędnego do wyposażenia sali demonstracyjnej – zaopatrzono ją w podstawowy sprzęt medyczny do prowadzenia zajęć. Sala ta mieściła się na terenie starego szpitala w budynku po oddziale zakaźnym, nauka w tej sali odbywała się tylko przez 2 miesiące. Po tym okresie Kuratorium umieściło salę demonstracyjną w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie nauka odbywała się do końca I – go roku szkolnego. W roku szkolnym 1981/82 salę demonstracyjną przeniesiono do internatu Zespołu Szkół Budowlanych. Również tam w kolejnym roku szkolnym 1982/83, dyrektor ulokował bibliotekę szkolną Medycznego Studium Zawodowego. Wyposażenie szkoły uzupełniano i rozszerzano na bieżąco, powstawały nowe wydziały i specjalności.
Z dniem 01.09.1986 roku w Medycznym Studium Zawodowym został otwarty Wydział Położnych. Od 01.09.1989 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, Medyczne Studium Zawodowe i Medyczne Studium Zawodowe dla Pracujących – zaoczne zostało wyłączone z Zespołu Szkół Budowlanych i uzyskało nową siedzibę w Zamościu przy ul. Partyzantów 20, w budynku wyznaczonym przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej. Pod tym adresem szkoła mieści się do dzisiaj. Rok później od 01.09.1990 roku w Medycznym Studium Zawodowym otwarto Wydział Fizjoterapii.

Wzrost liczby słuchaczy wymagał jednak większej bazy lokalowej, dlatego też w 1994 roku podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji budynku szkoły. Starania w powyższej sprawie rozpoczęły mgr Ewa JAŚKOWSKA i mgr Grażyna ŁOGIN. Rozbudowę szkoły rozpoczęła w 1995 roku dyrektor Bogumiła ROZIEWICZ, do starego budynku szkoły dobudowano nową część o powierzchni znacznie przekraczającej dotychczasową. Stara część budynku została zmodernizowana w wyniku czego powstały nowe sale wykładowe i pracownie przedmiotowe. Modernizacja i rozbudowa została zakończona w 1999 roku.
Największy rozwój szkoły przypada na lata, kiedy dyrektorem została mgr Bogumiła Roziewicz. Z jej inicjatywy powstawały nowe wydziały. Z dniem 01.09. 1998 roku, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, otwarty został Wydział Instruktora Higieny. Dnia 01.09.1999 roku otwarto Wydział Ratownika Medycznego.

W nowym Milenium powstały kolejne Wydziały: Terapia Zajęciowa – 2001 rok, Technik Masażysta – 2002 rok, Opiekunka Dziecięca – 2003 rok, Technik Usług Kosmetycznych – 2004 rok. Następnie powstał wydział Opiekuna Medycznego, Technik Farmaceuta –2009 rok. W latach 2001 – 2005 Medyczne Studium Zawodowe było bazą szkoleniową dla kształcenia studentów Collegium Zamojskiego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. W ostatnich latach Studium rozszerzyło swoją działalność na kierunki zaoczne. Obecnie, oprócz wydziałów dziennych, szkoła oferuje naukę na wydziale Technika Usług Kosmetycznych oraz Opiekuna Medycznego.

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY NA RZECZ ŚRODOWISKA

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej od lat prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia w środowisku lokalnym wśród dorosłych oraz dzieci szkół podstawowych i średnich. Działania te, we wcześniejszych latach funkcjonowania Studium, realizowano w ramach planów zajęć koła zainteresowań zawodem, samorządu szkolnego a we, a także ruchu „Sami Sobie”. Ruch „Sami Sobie” realizował plan z uwzględnieniem tematyki dotyczącej profilaktycznych działań z zakresu narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu docierając do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Działania profilaktyczne podejmowane były przez słuchaczki wydziału położnych, które organizowały i prowadziły naukę samobadania piersi wśród kobiet wiejskich oraz pracownic zakładu krawieckiego „Gracja” w Zamościu. Ponadto słuchacze wydziału fizjoterapii i technika masażysty prowadzili masaż dla kobiet po mastektomii, zrzeszonych w klubie „Amazonki”. Wspólnie z klubem „Amazonki” organizowali akcję „Piknik różowej wstążki” oraz „Marsz Życia i Nadziei”, które rozpowszechniali w środowisku, podkreślając istotny wpływ wczesnego wykrywania raka piersi oraz konieczność profilaktyki w tym zakresie. Aktualnie szkoła współpracuje również ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, zapewniając opiekę medyczną w czasie imprez sportowych. W organizowanych przez OSIR imprezach biegowych zabezpiecza opiekę medyczną i masaż dla uczestników akcji, np.: Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, półmaratonu hetmańskiego. M S Z zaznaczyła również swój udział w działaniach statutowych PCK oraz Hospicjum Santa Galla, zbierając fundusze na działalność tych instytucji. Słuchaczki naszej szkoły współuczestniczyły w zabezpieczeniu medycznym wizyty papieskiej w 1999 roku. Od wielu lat systematycznie organizowane są Mikołajki i Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Zamościu. Systematycznie prowadzone są akcje promujące zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom serca w „Tygodniu dla serca”, organizowanym w przychodniach i poradniach na terenie miasta Zamość. Z akcjami promującymi zdrowy styl życia i propagującymi pozytywne nawyki zdrowotne wychodzi coraz częściej do środowisk wiejskich. Szkoła prowadziła również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Straży Pożarnej, pracowników poczty i honorowych dawców krwi. Uczniowie wydziału Ratownika Medycznego prowadzili cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych.
Młodzież Studium aktywnie działa na rzecz samorządu szkolnego, organizuje akcje szkolne, apele, konferencje, jak np. cykliczna Konferencja Samorządów Szkolnych województwa lubelskiego. Ponadto młodzież, przygotowana przez nauczycieli, reprezentuje Studium w konkursach kosmetycznych, turniejach (turniej masażu) i olimpiadach przedmiotowych (wiedzy farmaceutycznej) zyskując czołowe miejsca wśród szkół województwa.

W ramach aktywnie działającego koła Wolontariatu nasi uczniowie biorą udział głównie w wolontariacie akcyjnym, ale są też tacy, którzy podejmują wyzwanie poważniejsze i opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno – wychowawczych i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Działając na rzecz środowiska lokalnego, młodzież pod kierunkiem nauczycieli, przyłącza się do uczestnictwa w akcjach woluntarystycznych takich jak np.: Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, Dzień Ludzi Bezdomnych organizując zbiórkę żywności dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Zamościu. Akcja „Pijaffka”, która ma na celu zebranie osób chętnych do oddania krwi w centrum krwiodawstwa w Zamościu, zbiórka pieniędzy oraz uczestnictwo w akcjach na rzecz osób potrzebujących wsparcia to kolejne przykłady działalności klubu. Okazją do prezentacji dorobku wolontariuszy MSZ jest coroczna gala wolontariatu mającą miejsce w Zamojskim Centrum Wolontariatu, na której nasi najbardziej zaangażowanym wolontariusze już kilkukrotnie otrzymali wyróżnienia i podziękowania.

Comments are closed.

Rys historyczny Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe W Zamościu
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content