Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia:  1,5 roku (3 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 280 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: stacjonarna (3 dni w tygodniu)

Symbol cyfrowy zawodu:  532102

Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Posiadając wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny czy promocji zdrowia. rozpoznaje oraz rozwiązuje problemy natury opiekuńczej  osób chorych będących w różnym wieku, a także w różnych stopniach zaawansowania choroby. Identyfikując czynniki mające wpływ na zdrowie i chorobę uczestniczą w tworzeniu zdrowego i przyjaznego środowiska dla osoby chorej. Prowadzi edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia, rozpoznaje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracuje z zespołem terapeutycznym w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Posiadając umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, pomagania osobie w zaspakajaniu potrzeb, w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie, przestrzega przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. Udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, postępować zgodnie z zasadami etyki, aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • szpitale
  • domy pomocy społecznej
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • domy dziennego pobytu
  • oddziały opieki długoterminowej
  • oddziały opieki paliatywnej
  • hospicja
  • sanatoria
  • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych

Comments are closed.

OPIEKUN MEDYCZNY
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content