Enter your keyword

OPIEKUN MEDYCZNY

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

 • zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą
 • niesamodzielną i jego rodziną
 • zamiłowaniem do pracy z drugą osobą
 • wrażliwością
 • uczuciową i estetyczną
 • tolerancją
 • spostrzegawczością
 • wyrozumiałością
 • cierpliwością
 • odpowiedzialnością.

 

Miejsca pracy dla absolwentów to:

 • domy pomocy społecznej
 • domy dziennego pobytu
 • oddziały opieki długoterminowej
 • oddziały opieki paliatywnej
 • hospicja.

 

Słuchacze tego kierunku otrzymują:

 • wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia.
 • Uczą się osoby chorej i niesamodzielnej, identyfikować czynniki mające wpływ na zdrowie i chorobę.
 • Poznają objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów, cechy psychofizyczne rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia.
 • Uczestniczą w tworzeniu zdrowego i przyjaznego środowiska dla osoby chorej.
 • Uczą się prowadzić edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia, rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracować z pielęgniarką współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, wykonywać polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.
 • Nabywają umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, pomagania osobie w zaspakajaniu potrzeb, w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie, przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Uczą się udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, postępować zgodnie z zasadami etyki, aktywizować osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności samodzielności.