Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia:  1,5 roku (3 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 280 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: stacjonarna (3 dni w tygodniu)

Symbol cyfrowy zawodu:  532102

Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opis zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Posiadając wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny czy promocji zdrowia. rozpoznaje oraz rozwiązuje problemy natury opiekuńczej  osób chorych będących w różnym wieku, a także w różnych stopniach zaawansowania choroby. Identyfikując czynniki mające wpływ na zdrowie i chorobę uczestniczą w tworzeniu zdrowego i przyjaznego środowiska dla osoby chorej. Prowadzi edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia, rozpoznaje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracuje z zespołem terapeutycznym w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Posiadając umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, pomagania osobie w zaspakajaniu potrzeb, w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie, przestrzega przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. Udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, postępować zgodnie z zasadami etyki, aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • szpitale
  • domy pomocy społecznej
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • domy dziennego pobytu
  • oddziały opieki długoterminowej
  • oddziały opieki paliatywnej
  • hospicja
  • sanatoria
  • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych

Comments are closed.

OPIEKUN MEDYCZNY
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content