Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 210 godzin

Dostępne w szkole formy kształcenia: stacjonarna – 3 razy w tyg.

Symbol cyfrowy zawodu:  325907

Kwalifikacja MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opis zawodu:

 Terapeuta zajęciowy to osoba zajmująca się kompleksowym prowadzeniem terapii poprzez zastosowanie różnych metod i technik oraz form terapeutycznych w celu przeciwdziałania powstania u pacjenta czy uczestnika przewlekłych chorób  i trwałej niepełnosprawności oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia. Dzięki swojej pracy pomaga usprawniać kondycję fizyczną i psychiczną, co prowadzi w konsekwencji do uzyskania maksymalnie możliwej samodzielności uczestnika terapii. Terapeuta zajęciowy nawiązuje, utrzymuje i analizuje kontakt z chorym, podopiecznym i jego rodziną. Rozpoznaje i diagnozuje potrzeby biopsychospołeczne pacjenta oraz przygotowuje plan działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym:ergoterapia, socjoterapia, arteterapia, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zewnętrznym.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne)
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • placówki wychowawcze
  • placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora)
  • placówki rehabilitacji, świetlice terapeutyczne, kluby seniora

Comments are closed.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content