Opracowane na podstawie:

 • art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. EJ. z 2020 r. poz. 910);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

W oparciu o:

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkól i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS zajęcia praktyczneszkole policealne- – wytyczne dla szkół od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE

§1-

Cel procedur

Celem niniejszych procedur jest usystematyzowanie działań pracowników oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu od 1 września 2020 r.

Ilekroć w niniejszej procedurach jest mowa o:

 1. Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu;
 3. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Lubelskiego.
 4. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r„ w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 6. Należy mieć na uwadze to. że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
 8. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze Powiatu Zamojskiego – w przypadku, gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem[1].

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§4.

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Dyrektor:
 3. organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
 4. współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
 5. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 6. dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
 7. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 8. instruuje pracowników i uczniów o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i potwierdzenia zakażenia COVID-19;
 9. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszono:
 10. informację o obowiązku okrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk;
 11. instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;
 12. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników);
 13. numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

§5.

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia, (patrz Zasady zdalnego nauczania.)
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
 5. organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (wariant mieszany- hybrydowy);
 6. organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (wariant zdalny).
 7. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 8. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane wcześniej problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 9. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji ze słuchaczami;
 10. zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 11. uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 12. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 13. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia.

§6.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania procedur, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono izolatorium dla osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych. Izolatorium zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia lub potwierdzenia zakażeniem wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z procedurami ( Rozdział 8)

§7.

 1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do przestrzegania zasad zapobiegania zakażeniom oraz obowiązku informowania o pogorszeniu stanie zdrowia.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom szkoły rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, fartuch lub środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 5. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§8.

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 17.00
 2. W szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole (zał.l)
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

§9.

Zasady przychodzenia uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału/ klasy planem zajęć i harmonogramem ruchu – Załącznik Nr 1
 2. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
 3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, biblioteka, korytarze.
 4. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.

§10.

 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału/ klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
 2. Dla każdego oddziału klasy ustala się różne godziny przerw międzylekcyjnych.
 3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na zewnątrz szkoły zachowując dystans społeczny.
 4. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§11.

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Każda osoba z zewnątrz wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
 3. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
 4. do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
 5. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała 36,6 – 37,4 0 C.
 6. W szkole, dokonywany jest pomiar temperatury pracowników oraz dokumentuje stan zdrowia.
 7. Pomiar temperatury pracowników następuje na podstawie art. 212 pkt. 3 Kodeksu pracy.
 8. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

§12.

Zasady korzystania z sala gimnastycznej (OSiR)

 1. Lekcje z wychowania fizycznego realizowane są na sali gimnastycznej lub otwartej przestrzeni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
 2. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 3. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 4. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 5. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 6. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

§13.

Zasady korzystania z szatni

 1. W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni ustala się godziny przyjścia i wyjścia uczniów każdego oddziału/ klasy ze szkoły, z uwzględnieniem czasu na pozostawienie lub zabranie okrycia wierzchniego i zmianę obuwia w szatni.
 2. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

§14.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka pozostająca w budynku szkoły jest otwarta dla uczniów i nauczycieli w godzinach określonych na tablicy ogłoszeń w szkole oraz stronie internetowej szkoły.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce, dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały ręce.
 4. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni do zamykanego pojemnika do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 5. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

§15.

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej, w przypadku zawieszenia zajęć, kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§16.

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć i harmonogramem ruchu uczniów.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Zaleca się, aby w trakcie przerw międzylekcyjnych podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia) uczniowie stosowali środki ochrony osobistej (maseczki).
 4. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
 5. częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
 6. ochrona podczas kichania i kaszlu;
 7. unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

§17.

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§18.

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperaturyr
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 6. Często myj ręce – Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
 7. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni – W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
 8. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
 9. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe – Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
 10. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków – Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
 11. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
 12. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
 13. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu – Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 14. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

§19.

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych słuchaczy (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno – stawowe, zaburzenia smaku, zaburzeniach węchu).

§20.

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg planu zajęć ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 3. wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
 5. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 6. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć- dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi BHP;
 7. dbania o to, by uczniowie zachowywali dystans społeczny.

§21.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy.
 5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki, przyłbice).

ROZDZIAŁ 6

PROCEDURA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO
§22.

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
 2. założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta lub przyłbicy;
 3. umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 4. wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 5. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego.
 6. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.
 7. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 8. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 9. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają uczniowie i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 11. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 12. biurka;
 13. drzwi;
 14. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach;
 15. klamki;
 16. włączniki światła;
 17. poręcze i uchwyty;
 18. używane prze uczniów przedmioty.
 19. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 20. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (łazienka, WC).
 21. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 22. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 23. sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
 24. użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
 25. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
 26. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 27. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 28. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 29. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 30. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 31. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i uczniów,
 32. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal. przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 33. Praca personelu sprzątającego jest dokumentowana.

ROZDZIAŁ 7

 • .

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.
 4. .

Instrukcje profilaktyki zakażeń COVID -19

 1. Techniki skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (zał. 2,3).
 2. Technika prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki (zał. 4).
 3. Technika prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic jednorazowych(zał. 5).
 4. Wskazówki dla ucznia (zał.6).

ROZDZIAŁ 8

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
I POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM (SARS-CoV-19)
§25.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem (SARS-CoV-19)

u ucznia.

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi.
 2. Nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 3. Osoba wyznaczona przez             dyrektora bezzwłocznie          zaprowadza ucznia

do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.

 • Osoba opiekująca się uczniem w izolatorium nakazuje               mu założenie maski

i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.

 • Dyrektor szkoły:
 • w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
 • w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno- epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u ucznia będącego w szkole. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
 • w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy

999/112.

 • Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, przy ustaleniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl
 • Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń podejrzany o zarażenie koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy ustalić listę osób ( jeśli to możliwe ) obecnych w tym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 • Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i uczniów przebywających w grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

§26.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem (SARS-CoV-19)
u pracownika Szkoły

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (kaszel, duszność, gorączka, zadurzenie smaku , węchu) powinna:
 2. osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 3. jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą lekarzem POZ lub stacją sanitarno-epidemiologiczną
 4. do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,
 5. powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
 6. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.
 7. Dyrektor Szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
 8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 9. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.
 10. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.
 11. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.
 12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
 13. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
 14. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
 15. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
 16. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 17. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.

§27.

Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu
zakażenia wirusem (SARS-CoV-19) na terenie Szkoły

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym uczniem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor Szkoły informuje pracowników oraz uczniów uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym uczniem lub pracownikiem uznaje się:
 4. przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
 5. pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
 6. praca w bliskiej odległości,
 7. prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
 8. przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 9. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 10. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
 11. imię i nazwisko,
 12. datę urodzenia,
 13. numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 14. płeć,
 15. adres miejsca zamieszkania,
 16. informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 17. numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 18. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną C0VID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 19. Uczniowie lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 20. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 21. Dyrektor Szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 22. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 23. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
 24. pracownik może wrócić do pracy,
 25. uczeń może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 26. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 27. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 28. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
 29. wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
 30. nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
 31. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 32. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 33. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

§28.

Czynności wykonywane przez PPIS w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem
(SARS-CoV-19) na terenie Szkoły

 1. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który poweźmie informacje o zakażaniu koronawirusem przez ucznia lub pracownika Szkoły skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia z kim zakażona osoba miał kontakt.
 2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez PSSE.
 3. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby.

Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia.

§29.

Procedura funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej

W przypadku ogłoszenia przez GIS strefy czerwonej/żółtej Dyrektor uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników/słuchaczy szkoły. Dodatkowo ustala się:

 1. godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
 2. godziny rozpoczynania zajęć dla klas (np. co godzinę);
 3. ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 4. obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 5. obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między słuchaczami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
 6. obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 7. stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
 8. mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 9. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej oraz wdrożyć procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem,

-jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C -37,9 °C – należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej oraz wdrożyć procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, 10. zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

 1. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 2. w przypadku słuchaczy ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować ich o możliwości pozostania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

§30.

Procedura w sprawie kontroli pomiaru temperatury w szkole w strefie czerwonej/żółtej.

Mając na uwadze odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz Zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r wprowadza się procedurę kontroli pomiaru temperatury ciała. Postanawia się, co następuje:

 1. Każdy pracownik lub słuchacz wchodzący na teren szkoły poddawany jest kontroli pomiaru temperatury ciała oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza lub pracownika zwanej dalej „kontrolą”.
 2. Kontrola obejmuje wykonanie określonych czynności pomiaru temperatury ciała urządzeniem zgodnym z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie produktów medycznych 93/42/EEC. Pomiar temperatury ciała dokonywany jest na czole lub skroni praco wnika/słuchacza poprzez zbliżenie urządzenia na odległość 10-15 cm lub zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.
 3. Kontrolę przeprowadza wyznaczony przez Dyrektora pracownik za pomocą termometru bezdotykowego. Należy ją przeprowadzić w taki sposób, aby:
 4. zachować możliwie najwyższy poziom poufności osoby poddanej kontroli, w szczególności, aby wyniki kontroli nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym,
 5. odczyt temperatury nie podlegał rejestracji (przechowywaniu),
 6. nie nastąpiło naruszenie praw i wolności osoby, u której wykryto podwyższoną temperaturę ciała.
 7. pracownik dokonujący pomiaru temperatury zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej: fartuch z długim rękawem, rękawiczki, maseczkę, przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk.
 8. Na teren szkoły nie wpuszcza się osoby, u której w wyniku kontroli stwierdzono temperaturę wyższą od 38.C oraz w przypadku odmowy pracownika poddania się kontroli pomiaru temperatury.
 9. Osoba ta zostaje odsunięta od pracy z zaleceniem samoobserwacji stanu zdrowia i konsultacji medycznej z lekarzem pierwszego kontaktu

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

 1. Procedury obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

p.o. DYREKTORA
SZKOŁY POLICEALNEJ-MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

w Zamościumgr Elżbieta Chmiel


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

Comments are closed.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content