„WOLONTARIAT TO DOBROWOLNA, BEZPŁATNA, ŚWIADOMA PRACA NA RZECZ INNYCH LUB CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA, WYKRACZAJĄCA POZA ZWIĄZKI RODZINNO-KOLEŻEŃSKO-PRZYJACIELSKIE”.

W naszym mieście Zamościu działa Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, którego celem jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Zamojskie Centrum Wolontariatu podejmuje odpowiednie działania i realizuje różne projekty.

Duże zainteresowanie tą formą działalności wykazuje głównie młodzież. Powstają kluby wolontariusza, które sprawdziły się prawie we wszystkich szkołach. Również Medyczne Studium Zawodowe podjęło działania mające na celu zebranie jak największej liczby uczniów w naszej szkole, którzy chcą być wolontariuszami i uczestniczyć w tych szlachetnych przedsięwzięciach. W tym celu 13.10.2011r. odbyło się spotkanie z panią Ewą Szczepańską i Krystyną Rybińską-Smyk z Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wynikiem spotkania jest zawiązanie Szkolnego Klub Wolontariatu, którego koordynatorką została Magdalena Szymańska.

Nasi uczniowie biorą udział głównie w wolontariacie akcyjnym, ale są też tacy, którzy podejmują wyzwanie poważniejsze i opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno – wychowawczych
i przdszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Wolontariat jest formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Podczas pracy wolontarystycznej można poznać swoje słabe i mocne strony, nauczyć się współdziałania w grupie, dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania. Wpływa to niewątpliwie na lepsze samopoczucie oraz rozwój. Organizowane dla wolontariuszy szkolenia wzbogacają nie tylko wiedzę, ale i CV. Istnieje też szansa, że organizacja może zaproponować wolontariuszowi stałą pracę.

REGULAMIN WOLONTARIATU
„JEŻELI CHOĆ JEDNĄ JASNĄ I DOBRĄ MYŚL WNIOSŁEŚ DO CZYJEGOŚ UMYSŁU, JEDNĄ GODZINĄ SZCZĘŚCIA ROZPROMIENIŁEŚ JAKIEŚ SMUTNE, SZARE ŻYCIE SPEŁNIŁEŚ ZADANIE ANIOŁA NA ZIEMI.”
(J. LUBBOCK)
Podstawa prawna działalności klubu:

O pożytku publicznym

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku )
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 roku )

Program zawiera:

I. Wprowadzenie.
II. Cele.
III. Zadania szkoły.
IV. Koordynatorzy, opiekunowie i „korzystający”.
V. Zadania i formy ich realizacji.
VI. Ewaluacja programu.
VII. Mierniki sukcesu.

I. Wprowadzenie.
Wyjaśnienie pojęcia „wolontariat”.
WOLONTARIAT to świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza zawiązki przyjacielsko-kolażeńsko-rodzinne.
Praca woluntarystyczna polega na poświęceniu czasu i energii dla dobra społeczeństwa i społeczności lokalnej lub też osób prywatnych nie będących najbliższą rodziną. Działania te podejmowane są dobrowolnie i z wyboru bez oczekiwania wynagrodzenia finansowego.
Definicja wolontariusza wynikająca z zapisów Działu III ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 2 ust. 3
Wolontariuszem jest osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie.

II. Cele.
1. Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.
2. Zapoznanie z różnymi aspektami wolontariatu.
3. Uwrażliwienie na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka.
4. Uświadomienie potrzeby integracji ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych itp. ze środowiskiem.
5. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
6. Kształtowania postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.
7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
8. nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach.
9. Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, skrupulatność.
10. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
11. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki, pedagogiki i psychologii. 12. Wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego.

III. Zadania szkoły.
1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia.
2. Współpraca z nauczycielami wszystkich klas szkoły.
3. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu.
4. Podtrzymywanie współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu i instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy.
5. Docenianie, nagradzanie uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa.

IV. Koordynatorzy. opiekunowie i „ korzystający”.
Pracę wolontariuszy będzie planować, organizować i monitorować: koordynator SKW p. Magdalena Szymańska przy współpracy opiekuna z SCZW.
„ Korzystającym” nazywana jest instytucja, na rzecz której wolontariusze wykonują świadczenia.

V. Zadania i formy ich realizacji.
1. Współpraca z Zamojskim Centrum Wolontariatu; uczestnictwo młodzieży, opiekunów w szkoleniach, prelekcjach, warsztatach itp. organizowanych przez ZCW. 2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (poga- danki, ulotki, gablota szkolna, artykuły w gazetce szkolnej, konspekty lekcji wychowawczych).
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.
4. Stała rekrutacja wolontariuszy.
5. Diagnoza potrzeb w środowisku lokalnym ( spotkania opiekunek
z przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych itp.).
6. Korzystanie z grup wsparcia dla wolontariuszy organizowanych przez ZCW oraz
z pomocy psychologa dyżurującego w ZCW.
7. Diagnoza cech osobowości wolontariusza w celu skierowania go do odpowiedniej pracy.
8. Zapoznanie wolontariuszy z zasadami działania SKW.
9. Opracowanie planu pracy SKW.
10. Podpisanie porozumień pomiędzy dyrekcją szkoły, a osobami zarządzającymi placówkami.
11. Prowadzenie dokumentacji SKW.
12. Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko, w którym będą pracować, zapoznanie ze specyfiką powierzchownych zadań, zapoznanie z koordynatorami.
13. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych wszystkich członków SKW ( w miarę potrzeb).
14. Pomoc opiekunów w rozwiązywaniu problemów wolontariuszy.
15. Udział SKW w doraźnych akcjach charytatywnych.
16. Kontaktowanie się opiekunki SKW z nauczycielami innych szkół w celu udzielenia porad, materiałów.

VI. Ewaluacja.
1. Ocena pracy wolontariuszy w placówkach korzystających z pracy wolontariuszy.
2. Przeprowadzenia ankiety wśród pracowników instytucji współpracujących z SKW.
3. Przeprowadzenia ankiety wśród wolontariuszy na temat ich pracy.
4. Analiza kart pracy, ankiet, wyciąganie wniosków i modyfikacja planu pracy.

VII. Mierniki sukcesu.
1. Pozytywne wyniki ankiet.
2. Nowi członkowie klubu.
3. Nawiązywanie współpracy z nowymi instytucjami, placówkami itp.
4. Akceptacja tej formy działalności w środowisku lokalnym.
5. Podziękowania dla wolontariuszy i opiekunek.

Program będzie poddawany ciągłej ewaluacji w celu jego ulepszenia i dostosowania do potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Comments are closed.

Wolontariat
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content