Jubileusz szkoły skłania naszą społeczność do wielu przemyśleń i refleksji.

Sięgamy pamięcią do 1980 roku, kiedy to powstaje w Zamościu pierwsza pomaturalna szkoła – Medyczne Studium Zawodowe. W odpowiedzi na wniosek Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu z dnia 5.05.1980 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uzyskano zgodę na uruchomienie z dniem 1.09.1980 r. Medycznego Studium Zawodowego  w Zamościu. Kurator Oświaty i Wychowania mgr Andrzej Tokarski otworzył 1.09.1980 roku w ramach istniejącego Zespołu Szkół Budowlanych w Zamościu przy ul. Lubelskiej Medyczne Studium Zawodowe.
W roku szkolnym 1980/81 szkoła zaczyna kształcić słuchaczy na Wydziale Pielęgniarskim  ( do 2000 r.), a od 1.09 1986 roku zostaje otwarty Wydział Położnych ( do 2001 r.). Z dniem  1.09.1989 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Medyczne Studium Zawodowe zostaje wyłączone z Zespołu Szkół Budowlanych i przeniesione do nowej siedziby przy ulicy Partyzantów 20, gdzie szkoła mieści się do dnia dzisiejszego.
Dzięki nowej bazie i zapleczu dydaktycznemu, w kolejnych latach, powstają nowe wydziały i specjalności:

Wydział Fizjoterapii (1990-2004)
Wydział Instruktora Higieny(1998)
Wydział Ratownika Medycznego(1999-2014)
Wydział Terapii Zajęciowej( 2001-nadal)
Wydział Technika Masażysty( 2003-nadal)
Wydział Opiekunki Dziecięcej(2003-nadal)
Wydział Technika Usług Kosmetycznych( 2004-nadal)
Wydział Opiekuna Medycznego ( 2008- nadal)
Wydział Technika Farmacji ( 2009-nadal)
Wydział Technika Elektroradiologii ( 2017- nadal)

W latach 2001-2005 Medyczne Studium Zawodowe było bazą szkoleniową kształcenia studentów Collegium Zamojskiego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie.

Do rozwoju szkoły przyczynili się swoim talentem  i oddaną pracą kierownictwo,  zacne grono kadry pedagogicznej oraz pracownicy administracji.

Kadra kierownicza szkoły to dyrektorzy: pan mgr Wacław Czuk (1980-1989), pani mgr Ewa Jaśkowska (1989-1994), pani mgr Dorota Chrzanowska (1994-1995), pani mgr Bogumiła Roziewicz (1995-2020),  obecnie obowiązki dyrektora pełni pani mgr Elżbieta Chmiel (2020),

Z-cy dyr. : pani mgr Teresa Kowalczyk ( 1982 – 1985), pani mgr Ewa Jaśkowska (1985- 1989),

Kierownicy szkolenia praktycznego: pani mgr Teresa  Mazurek (1980 – 1981), pani mgr Halina Zań –Dąbrowska (1986 -1995), pani mgr Halina Dej (1995 – 1996), pani mgr Elżbieta Chmiel (1996 – 2001), pani mgr Anna Sawicka (2004 – 2020), obecnie pani mgr Edyta Marzec (2020)

Przesłanie naszej szkoły zawarte jest w myśli Jana Pawła II:

Człowiek jest tyle wart ile potrafi dać innym, nie świadomość posiadania czyni go bogatym i szczęśliwym, a umiejętność dawani , dzielenia się z innymi stanowi istotę człowieczeństwa

Powyższe słowa przyświecają naszej młodzieży w trakcie nauki, a także powinny być przesłaniem życia i zawodu wszystkich jej absolwentów.

Przełomowym wydarzeniem w historii szkoły był 13 października 2006 roku- dzień obchodów 25 –lecia  Medycznego Studium Zawodowego  i nadania szkole imienia Stanisławy  Leszczyńskiej.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Marszałek Województwa Lubelskiego, Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, władze miasta, przedstawiciele Kuratorium, dyrektorzy szkół. Swoją obecnością zaszczycił nas syn patronki szkoły Pan Henryk Leszczyński. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele Ojców Franciszkanów, następnie w szkole została złożona gotowość do nadania imienia przed tablicą pamiątkową, która została odsłonięta i poświęcona.

Tablicę z logiem i mottem zaprojektowała Pani Maria Gmyz.  Co roku, 8 maja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska świętuje Dzień Patrona Szkoły. Spotkania te są okazją do uświadomienia nam, że powinniśmy w dzisiejszym świecie prezentować godną postawę życiową i bezinteresowną chęć pomagania innym. Taką właśnie postawę przyjęła położna z Oświęcimia w1943 roku- Stanisława Leszczyńska.

Szkoła, przez 40 lat, ukierunkowuje młodzież ku uniwersalnym wartościom takim jak szacunek, odpowiedzialność, współpraca, tolerancja. Zapewniamy uczniom rozwój poprzez szeroka ofertę edukacyjną, udział w zajęciach, kołach przedmiotowych, kursach, projektach edukacyjnych, co ma przełożenie na bardzo wysoką zdawalność egzaminów.  Mając na względzie wysoki poziom kształcenia MSZ jest placówką z bardzo dobrym wyposażeniem i z ciągle unowocześnianą bazą dydaktyczną.

Życie szkoły skupia się wokół szeregu podejmowanych działań.  Szczególnym dniem dla osób rozpoczynających naukę jest wręczanie indeksów uczniom poszczególnych wydziałów.  Dobrym sposobem na lepsze poznanie się są wycieczki dydaktyczno – integracyjne młodzieży z opiekunami np.  do Horyńca Zdroju, Radecznicy, Krasnobrodu, Nałęczowa, Lublina, Sandomierza, Rzeszowa, Łodzi, Zakopanego.

Tradycyjnie, każdego roku, Samorząd Uczniowski organizuje spotkania Mikołajkowe i z Okazji Dnia Dziecka  dla podopiecznych z Domu Dziecka  i  z Domu Pomocy Społecznej. Młodzież przygotowuje upominki, organizuje zabawy, wykonuje zabiegi kosmetyczne, pokazy sportowe.

Szkoła organizuje konferencje naukowo-metodyczne, konferencje samorządów szkolnych szkół medycznych województwa lubelskiego, turnieje masażu dla szkół uczniów województw lubelskiego i podkarpackiego.

Szkoła brała udział i to z dużymi sukcesami w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego i Drogowego, Wojewódzkim Konkursie Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Turnieju Masażu, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Farmaceutycznej, w Konkursie Młodych Talentów o Puchar  Blue Diamond w Warszawie. Bierzemy cyklicznie udział w Międzynarodowych Targach  Beauty Forum .

Mamy także swój udział we wsparciu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Włączamy się każdego roku do Ogólnopolskiej Kampanii Kilometry Dobra, której finał ma miejsce na Rynku Wielkim.  Nasza młodzież zaangażowana jest na różnych płaszczyznach życia społecznego, działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Uczniowie biorą udział w wolontariacie akcyjnym, ale także podejmują się opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Od początku działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jesteśmy zaangażowani w wielki finał w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury organizując pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.

Naszą szkołę promujemy biorąc udział w Targach Edukacyjnych gdzie przedstawiamy ofertę edukacyjną szkoły na rynku lokalnym a także sami organizujemy Targi Wiedzy i Umiejętności oraz Dni Otwarte Szkoły dla przyszłych słuchaczy. Formy te dają możliwość poznania bazy dydaktycznej, porozmawiania ze słuchaczami, nauczycielami i skorzystania z bezpłatnych zabiegów, czy porad.

Nasi uczniowie znajdują się w gronie najzdolniejszych uczniów, którym przyznawane jest stypendium z programu „ Lubelska Kuźnia Talentów” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Dorobek szkoły to praca grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi. W szkole zawsze były osoby twórcze i kreatywne. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć szkołę, w której najważniejszy jest uczeń, duszą nauczyciele a dumą jej absolwenci.

 

Comments are closed.

JUBILEUSZ  40-lecia szkoły.
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content